RODO

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Informujemy, że:

1.       Administratorem danych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest  Publiczne Przedszkole nr 10, ul. Edukacyjna 13A, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

tel.: 32 471 49 69, e-mail; poczta@pp10.jastrzebie.pl

2.       Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych:Bernadeta Donder, Inspektor Ochrony Danych w Inspektor Ochrony Danych ul. Zielona 16A , 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

3.       Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych przedszkola / realizacja obowiązku przedszkolnego, opieka i wychowanie dziecka.

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2.

 

5.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

6.       Udostępnienie danych osobowych uczniów może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmioty(organy, instytucje) wnioskujące o udostępnienie danych osobowych uczniów lub  może być wprost wyrażone w treści przepisu prawa.

7.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.