Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Podstawa prawna:

1.       Ustawa – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

2.       Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

§ 1

Postanowienia wstępne

1.       W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET – „Przedszkola”.

2.       Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług przedszkola.

3.       Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.

4.       Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

5.       Karta jest własnością Publicznego Przedszkola Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

6.         Rodzic/Opiekun prawny może dokupić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu   dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u dyrektora lub intendenta przedszkola.

7.         Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę za każdą dodatkową kartę (zgodnie z cennikiem zakupu firmy obsługującej system). Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu. Po zakończonej edukacji kartę należy oddać /opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie za zakup/. Karty ulegają zniszczeniu.

8.         Rodzice potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

9.         Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

10.     System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Zarządzeniem dyrektora przedszkola dotyczącym kosztów wyżywienia.

11.     Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka  w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

12.     Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu WEJŚCIA/WYJŚCIA osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym WEJŚCIA I WYJŚCIA.

13.     Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).

14.     Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 13 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

15.     Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

16.     Brak elektronicznego zarejestrowania WEJŚCIA/WYJŚCIA dziecka, wiąże się
z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 7.00 do godz. 16.00) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

17.     Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług Przedszkola.

18.      Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty (10 zł).

19.     W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
w przedszkolu dziennik zajęć lub Karta ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zamieszczona w gabinecie intendenta.

 

§ 2

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

1.        Rodzice/Opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola.

2.        Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/Opiekunowie prawni kierują się do szatni.

3.        Po przebraniu dziecka Rodzice/Opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.

4.        Rodzice/Opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierające dziecko niezwłocznie po wejściu do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WYJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola.

5.        Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu zakończenia obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/Opiekunowie prawni niezwłocznie kierują się do sali i odbierają dziecko od nauczyciela lub innego pracownika.

6.        Po przebraniu dziecka w szatni Rodzice/Opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione opuszczają przedszkole wraz z podopiecznymi.

7.        W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/Opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić intendenta lub nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu” zamieszczonej w gabinecie intendenta.

8.        Brak elektronicznego zarejestrowania WEJŚCIA I WYJŚCIA dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od godziny 7.00 do godz. 16.00.

9.        Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

10.    Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

11.    Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

12.    Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

  

§ 3

Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

1.        Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka
w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

2.        Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość posiłków na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart zbliżeniowych.

3.        Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.

4.        Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka
w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.

5.        Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru
z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.

6.        Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje intendent lub inny wyznaczony pracownik przedszkola.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.        Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola, może w przyszłości ulegać zmianie.

2.        Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

3.        Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).

4.      Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem: http://pp10.jastrzebie.pl/

5.        Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

6.        Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka dyrektor przedszkola, intendent lub inna wskazana przez niego osoba.

7.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 01.12.2019 r.

8.        Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Przedszkola” jest Publiczne Przedszkole nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju.